Chinese Paintings  
 

      | Home Page | Chinese Painting Introduction | Ancient Chinese painter | Modern Chinese artists | Appreciation of Chinese Painting | Chinese |
      | Sales of Chinese Painting | Chinese Painting Galleries | Contact Us |

 
 

 

 

Links

    Lins
    Art Lins
    Good Lins
    Other Lins
 


 
 
 
     
 

Ancient Chinese painter, Ancient Chinese masters in calligraphy and painting

 
 
 
   
 

Tang Dynasty

Wu Daozi (710-780)
[Han Gan] [Han Kan] (?-780)

 

Five Dynasties

 

Gu HongZhong (~910-980)

 

Song Dynasty

Wang XiMeng A Thousand Li of Rivers and Mountains (1196-1120?)
  South Song Dynasty
Liang Kai [Liang Kai] (c. 1250)
Zhao Boju [Chao Bai-ju] (1127-1161)

 

Yuan Dynasty

[Zhao MengFu][Chao Meng-fu]
[Wu Zhen]

 

Ming Dynasty

[Dong QiChang] [Tung Chi-Chang] (1555-1637)
Tang Yin(1470-1523)
[Shen Zhou] [Shen Chou] (1427-1509)
[Wen ZhengMing][Wen Cheng-ming] (1470-1559)
Qiu Ying [Chu Ying] (c1556)

 

Qing Dynasty

[Bada Shanren ] [Pa-ta Shan-jen](Zhu Da )(1624-1705)
(Jin Nong) (1689-1764)
Zheng Xie ( Zheng Banqiao) (1693-1765)
Jiao BingZhen [Chiao Ping-chen] (1689-1726)
Pu Ru (1887-1963)
Shi Tao
   

 

 

 

 
   

 


Copyright 2001-2008 www.zhshw.com Inc. All rights reserved.
Copyright 2001-2008
Chinese Painting Inc. All rights reserved.